SEVGİLİ MİSAFİRİMİZ

Evdeki fırsatı daha yakından tanımak istiyorsan, ilgilendiğin projeleri bizimle paylaş, yeni gelen fırsatların hiç birini kaçırma.

İlgilendiğiniz Projeler



X Kapat

Evdeki Fırsat'a hoşgeldin!
Hemen üye ol ve sunduğumuz fırsatlardan ilk siz haberdar olun. Ayağınıza gelen fırsatı kaçırmayın.


ya da

Hesabınızla giriş yapın!

Aydınlatma Metni

Aydınlatma metni

EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.  (EYG) olarak sizlere ait kişisel verileri ve özel bilgilerinizi korumak için azami özeni gösteriyoruz. Bu nedenle şirketimizi, ofislerimizi, sosyal ve dijital mecralarımızı, internet sayfamızı/çağrı merkezimizi/internet sitemizi ziyaretinizde kendinizi güvende hissetmenizi istemekteyiz. Ziyaretiniz sırasında sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinde size ait kişisel alanınızın korunması bizim için asıldır. Kişisel verilerinizle ilgili bütün işlemlerde verilerinizin korunması için gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. Şirketimizi, ofislerimizi, sosyal ve dijital mecralarımızı, internet sayfamızı/çağrı merkezimizi/internet sitemizi ziyaretinizde kaydedilen kişisel bilgiler, Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuat gereğince işlenmektedir. EYG için geçerli olan Veri Güvenliği Davranış Kuralları bu politika içinde bulunabilir. Ancak önemle belirtelim ki, EYG internet siteleri tarafından yönlendirilme yapıldığınız (link verilen) diğer internet sitelerindeki veri güvenliği konusunda bir garanti sunamamaktadır. Bu konuda ilgili sayfanın veri gizlilik sözleşmesini dikkatlice inceleyiniz.

1. Kişisel Verileri İşlemeye İlişkin İlkelerimiz

EYG olarak;
Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeyi,
Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olmayı,
Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmeyi,
İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmayı,
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmeyi ilke edindik.

2. Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10’uncu maddesi, verileri işlenen kimselerin onayları alınırken kendisinin aydınlatılmasını istemiştir. Madde başlığı “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü”dür. KVKK hükümlerine göre EYG, ‘veri sorumlusu’dur. Bu çerçevede, aydınlatma yükümlülüğü, “veri sahiplerini”, veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, kimlere aktarılabileceği ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği güncelleme, silinme ya da anonimleştirme gibi KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.

EYG olarak bütün ziyaretçilerimize aşağıda kısaca kaleme alınmış olan Aydınlatma Açıklaması ile KVKK’nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca veri sahipleri olan siz değerli müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır.

3. Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri sorumlusu, internet sayfasını ziyaret ettiğiniz EYG’dir. EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Necip Fazıl Mah. Hamza Yerlikaya Bulvarı No: 10 Ümraniye / İstanbul
[email protected]

4. Veri İşleyen

Veri işleyen (KVKK m. 3): Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz EYG’de ancak açık rızanız ya da kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde tutulur ve işlenir. Kişisel verileriniz ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da toplanıp işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirketimiz, çağrı merkezimiz, internet sitemiz, sosyal ve dijital mecralarımız, mobil uygulamalar, formlar, satış ofislerimiz, alt yüklenicilerimiz, iş ortaklarımız, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ya da tüzel kişiler ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.

Kişisel verileriniz, doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak amacıyla gerektiğinde güncellenmektedir.

Ürün ve hizmetlerimizden yararlanmak ya da bilgi edinmek amacıyla, EYG’nin ofis binalarını, satış ofislerini, acentelerini fiziken ziyaret ettiğinizde, çağrı merkezlerini kullandığınızda, internet sayfaları ve/veya sair sosyal ve dijital mecraları ziyaret ettiğinizde, EYG’nin düzenlediği etkinlik ve organizasyon gibi faaliyetlere katıldığınızda ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın; ancak, yasalara uygun olmak kaydıyla başkaca durumlarda kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Aşağıdaki durumlarda ise açık rıza şartı aranmaksızın kişisel verileriniz işlenebilecektir;

6. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
Operasyonel faaliyetlerinin yerine getirilmesi için yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmetlerinin sağlanması,
Şirketimizin ticari faaliyetlerinin mevzuata ve şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için ilgili birimler tarafından gerekli çalışmaların yapılması, iş stratejilerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,
Şirketimizin kısa, orta, uzun vadeli ticari politikalarının tespiti, planlanması ve uygulanması
Şirketimiz tarafından sunulan hizmet ürün ve projelerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, ürün, hizmet ve projeler hakkında bilgi verilmesi,
Etkin bir müşteri hizmetinin ifası,
Hizmet ve tekliflerin hazırlanıp sunulması,
Her türlü promosyon, kampanya, çekilişler hakkında bilgi verilmesi,
Her türlü pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
Ziyaretçi ve müşteri profillerinin belirlenebilmesi,
İstek, talep ve şikayetlerin cevaplanarak çözümlenmesinin sağlanması,
Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapılması,
Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
Faturalandırma da dahil, finans ve/veya muhasebe işlemlerinin takibi,
Hukuk işlerinin takibi,
Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
Verilerin güncellenmesi,
Sunulan ürün ve hizmetlerin temini ile sizi bunlardan faydalandırabilmek için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılması,
Tarafımızla iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
İnsan kaynakları politikalarının uygulanması
Yukarıdakilerle sınırlı olmaksızın, kişisel verilerin elde edilmesi esnasında size bildirilecek ve/veya yasaların izin verdiği ölçüde diğer dair amaçlar.

7. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, veri güvenliği politikamızda ve işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçların yerine getirilmesine yönelik olarak, diğer EYG kuruluşlarına, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve kuruluşlarına, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, hizmet alınan kişilere veya diğer üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına, KVK Kanunu Madde 8 ve Madde 9’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

8. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK.m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da EYG tarafından hazırlanmıştır.

EYG tarafından internet sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendinizle ilgili olarak;

Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

9. Verilerinizi Kullanma Alanlarımız

Verilerinizi, sizleri hizmetlerimiz konusunda bilgilendirebilmek ve gerekli durumlarda da sizleri aydınlatmak ve daha iyi ürün ve hizmet sunmak amacıyla işliyoruz. Bu çerçevede EYG’de bulunan bilgileriniz, sizin iradeniz ve onayınız ile işleme amacı doğrultusunda kullanılmaktadır.

10. Nasıl Koruyoruz?

EYG tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü tarafların özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.

11. Başvuru ve Bilgi Alma Hakkı

Kişisel verilerinizle ilgili olarak herhangi bir tereddüt duyduğunuz takdirde, adresi ve iletişim bilgileri internet sayfamızda gösterilmiş bulunan EYG Veri Sorumlusuna başvurunuz. Başvurularınızı daha kolay yapabilmeniz için sizler için bir başvuru formu da hazırlanmıştır. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en kısa sürede ya da şirketimize ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.
Başvurularınızı,
* Şahsen,
* Noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla,
* Şirketimiz adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine gönderilmek suretiyle yapmanız gerekmektedir.
Başvurularınız için ekli/linkteki dokümanı kullanabilirsiniz. İndirmek için tıklayın

Hayal ettiğiniz ev, ofis veya dükkanı, evdekifirsat.com avantajlarıyla bulabilirsiniz.

Hayal ettiğiniz ev, ofis veya dükkanı, evdekifirsat.com avantajlarıyla bulabilirsiniz.

YAŞAMAYA DEĞER EV, OFİS VE DÜKKANLAR İÇİN TÜM DETAYLAR

Prestijli proje bölgelerinin analizleri, kaçırılmaz fırsatlarının tüm detayları, yeni dekorasyon trendleri, yaşam alanlarına yenilik katmak için uygulanabilir ipuçları, gayrimenkul sektörüne dair tüm detaylar, kurumsal etkinlik ve duyurularımızı takip edin. Yaşam alanlarını değerli kılan hiçbir detayı kaçırmayın.

Bilgilendirme için formumuzu doldurun, size ulaşalım.,
Evdeki Fırsat'a Hoş Geldiniz.